De zeven kruiswoorden

De kruiswoorden zijn de woorden die Jezus Christus sprak terwijl hij vastgenageld, in hevige pijn, aan het kruis hing.

Een zevental afbeeldingen in papiersnijkunst. In elke afbeelding staat het kruis van de Heer Jezus Christus centraal. Wanneer de zeven prenten naast elkaar worden gelegd, is er een doorgaande beweging zien naar het moment dat Hij zijn leven in de handen van zijn hemelse Vader legt.

De prenten kunnen getoond worden in lijsten van 30×40 cm.

Toen zij op de plaats aankwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. en ze verdeelden zij kleren en wierpen het lot. Luk. 23 :33 en 34 (HSV)

En hij zei tegen Jezus: Heere denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het Paradijs zijn. Luk. 23 :43 (HSV)

Toen nu Jezus Zijn moeder zagen de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie uw Zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Johannes 29, 26 en 27 (HSV)

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Mattheüs 27, 46 (HSV)

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden : Ik heb dorst! Er stond een kruikvol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. Johannes 19, 28 en 29 (HSV)

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! Johannes 19, 30a 9 (HSV)

En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel ik Mijn Geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Lucas 23, 46 (HSV)

November 2020