Onze Vader

Na bijna een drietal jaren mezelf te hebben geoefend in de “papiersnijkunst” zette ik mij er in september en begin oktober 2019 toe om de zeven beden van het ONZE VADER uit te beelden. Het is een doorgaande lijn die uitmondt in een lofprijzing.

Dit gebed mag elke dag gebeden worden met het uitzicht op de komend Koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. Het is juist ook een gebed dat ons oefent in het verlangen om naar Gods wil en bedoeling met ons leven. Dit is een leven tot eer van Hem en tot vreugde van onze naaste.

Telkens is er ook een kort gebed om het bekijken en het overdenken van de afbeelding te ondersteunen.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd;

Het enige wat ons nooit verward is de liefde van uw vaderhart.
Vader, leer ons vol vreugde
uw grote naam
en de genade van uw Zoon
te verstaan

uw Koninkrijk kome;


Vader, leer ons te belijden –
ik verwacht uw Rijk
met grote kracht.
Help ons in de gebrokenheid
van ons bestaan
als kinderen van uw Rijk
door dit leven te gaan.

uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Hoe het met ons gaat – het is altijd onder uw heilige maat.
Help ons naar uw wil te leven –
voor elkaar, voor deze aarde
tot in het eeuwige leven.

Geef ons heden ons dagelijks brood;


Het is de hemelse gave
om van te leven.
Vol liefde zal U elke nieuwe morgen voor ons zorgen.
Wij weten ons
in elke liefdevolle zegen geborgen.

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

Soms is het ons totaal om het even om de ander te vergeven,
Help ons in ’t licht
van het kruis te staan
om vol liefde met elkaar
verder te gaan.

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos van de boze.

Bevrijd ons uit de verzoeking van de boze om te hebben en te bouwen.
Het is een leven zonder op U te vertrouwen.
Red ons van de boze ondergang en eigenwaan.

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

De reis van ons leven is uw Koninkrijk.
Help ons door uw Geest om vandaag in uw kracht te gaan
om op de nieuwe morgen te leven in uw heerlijkheid. Amen.